Czy warto przedsądownie rozwiązywać sprawy nierównego traktowania w zatrudnieniu?

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek

Pytanie, będące tematem dzisiejszego wpisu, jawi się – zdawać by się mogło – jako retoryczne, chodź w praktyce takim nie jest. Powszechne, w gronie pielęgniarek i położnych, jest albowiem przekonanie, że rozmowy z pracodawcą, w sprawach dyskryminacji płacowej, są bezcelowe i skazane na porażkę. W rzeczywistości, odpowiednia i umiejętna inicjatywa na etapie przedsądowym, pozwala zakończyć spór w drodze wzajemnego porozumienia, z jednoczesną satysfakcją dla obu stron.

Niejednokrotnie, jako zespół prawny, mierzymy się ze sprawami nierównego traktowania pielęgniarek i położnych zaliczonych do 5 i 6 grupy zaszeregowania pracowniczego. Dyskryminacja płacowa dotyka te osoby bez względu na region kraju z którego pochodzą czy podmiot leczniczy w którym pozostają zatrudnione. Są to problemy powszechne, z których większość do dnia dzisiejszego nie została rozwiązana. Często przy tym spotykamy się z twierdzeniami, że nie warto podejmować wobec pracodawcy ugodowej inicjatywy, gdyż zostanie ona zignorowana. Takie obiekcje wynikają zapewne z doświadczenia płynącego z ostatnich lat i szeregu przeciwności z jakimi pielęgniarki musiały mierzyć się w relacjach ze swoimi pracodawcami. Pokutuje także błędne przeświadczenie, iż lepiej nie upominać się o swoje racje, gdyż pracodawca może takie zachowanie poczytać jako nielojalne i wyciągnąć negatywne konsekwencje, w tym tak drastyczne jak zwolnienie z pracy. Stykamy się czasami także z pracownikami, które są tak sceptycznie nastawieni do własnego pracodawcy, iż jedynym kierunkiem działania jakiego oczekują w przypadku nierównego traktowania w zatrudnieniu jest bezpośrednia droga procesu sądowego. Zarówno postawa bierna w tego rodzaju sprawach, jak również zbyt pochopne kierowanie sprawy do sądu pracy, nie są jednak rozwiązaniem właściwym.

Kierując się sztandarową zasadą polubownego rozwiązywania sporów, która powinna poprzedzać każde postępowanie sądowe, zespół naszej Kancelarii zawsze dąży do rozwiązania kwestii nierównego traktowania w zatrudnieniu na poziomie danego szpitala. Droga sądowa, chodź czasami nieunikniona, co do zasady powinna być ostatecznością. Sprawy dotyczące nierównego traktowania w zatrudnieniu są wszakże sprawami skomplikowanymi i czasochłonnymi. Dotyczą zazwyczaj dużej grupy pracowników i wymagają przeanalizowania szeregu dokumentów dotyczących wewnętrznego prawa pracy. Dla obu stron, proces sądowy nigdy nie powinien być priorytetem a jedynie koniecznością.

Wielokrotnie braliśmy udział w negocjacjach z kierownikami podmiotów leczniczych dotyczących sytuacji płacowej pielęgniarek i położnych. Często są to rozmowy trudne i przeciągające się. Jednak nigdy nie są one zbędne. Nawet w tych sytuacjach w których nie dochodzi albowiem do porozumienia, ze spotkań takich można zaczerpnąć niezmiernie wiele pod kątem ewentualnego procesu sądowego. Zawsze niosą one za sobą większą lub mniejszą wartość dodatnią, stąd zabieganie o nie powinno wpisywać się w całą strategię prowadzenia tego rodzaju spraw.  

Tam gdzie jest zgoda obu stron na podjęcie rozmów, ścierają się odmienne oczekiwania i założenia. Czasami ulegają one zmianą i modyfikacją, czasem stanowiska pozostają nie zmienne do samego końca prowadzenia rozmów. Oczekiwania i ustępstwa każdej ze stron muszą być jednak mierzone zawsze ryzykiem przyszłego sporu sądowego i jego konwekcjami, zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi. Tylko ignorant albowiem prowadzi zlecone sprawy mierząc je wyłącznie w kategoriach aktywów, nie licząc się z ewentualnym scenariuszem niekorzystnym. Dlatego strategia rozmów polega na umiejętnym przewidywaniu i ważeniu ryzyka każdej podjętej decyzji.

W związku z tym, że obecne roszczenia pielęgniarek oscylują, w zależności od posiadanej grupy, w granicach ok. 70-40 tys. zł (bez pochodnych i odsetek) wobec jednej osoby, pole do rozmów jest duże. Oczywiście mowa wyłącznie o utraconym zarobku; do tego dochodzi roszczenie o prawidłowe ustalenie wynagrodzenia na przyszłość. Powyższe daje stronie pracowniczej szerokie pole do negocjacji, która często opiera się na żądaniu konkretnych podwyżek, z jednoczesną rezygnacją na poczet powyższego np. z roszczeń wstecznych. 

Nasza Kancelaria Radców Prawnych reprezentuje zarówno zakładowe organizacje związkowe, jak również zorganizowane grupy pracowników w ich dążeniach finansowych, w tym na etapie przedsądowym. Czynnie uczestniczymy w negocjacjach z dyrektorami podmiotów leczniczych wypracowując korzystne dla pielęgniarek warunki finansowe. Jako zespół prawników mamy doświadczenie i odpowiednie przygotowanie w walce z dyskryminacją płacową w szpitalach, co zdecydowanie zwiększa szanse na polubowne zakończenie sporu. Wszystkie osoby zainteresowane usługami naszej Kancelarii zapraszamy do kontaktu.