Projekt zmian w ustawie o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia

Projekt zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych trafił 01 kwietnia bieżącego roku do konsultacji publicznych. Co mają przynieść nadchodzące zmiany i co za sobą niosą ? O tym mowa będzie w dzisiejszym artykule.

Nowelizacja ustawy wprowadza przede wszystkim zmiany w siatce płac, która od czasu poprzedniej nowelizacji stała się źródłem ogólnopolskich protestów pielęgniarek i położnych. Zmiany te niosą za sobą nowy podział na grupy zawodowe, oraz nową wysokość współczynników pracy przypisanych do tych grup. Konsekwencją powyższego dla środowiska pielęgniarsko-położniczego będzie przyporządkowanie go do trzech grup ułożonych ze względu na kwalifikacje:

  • I grupa: magisterium z pielęgniarstwa lub położnictwa ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • II grupa: magisterium lub licencjat ze specjalizacją lub posiadane średnie wykształcenie ze specjalizacją;
  • III grupa: licencjat lub posiadane średnie wykształcenie.

Wobec każdej z tych grup, począwszy od dnia 01 lipca 2022 r., planowany jest wzrost wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost ten wyniesie od 1827 zł – w przypadku grupy I, do 1137 zł – w przypadku licencjatu w grupie III. Zmieni się tym samym wysokość gwarantowanego ustawowo najniższego wynagrodzenia w każdej grupie, począwszy od 7305 zł wobec grupy I, do 5323 zł wobec grupy III. Zmiany w tym zakresie należy ocenić pozytywnie, lecz jak słusznie zwracają uwagę przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, nadal ustawodawca utrzymuje zbyt duże różnice wynagrodzeniowe między grupami zawodowymi pielęgniarek i położnych, sięgające nawet 2000 zł.

Kolejna istotna zmiana dotyczy obowiązku nałożonego na kierowników podmiotów leczniczych w zakresie konieczności określania w umowach o pracę – dotyczących osób objętych nowelizowaną ustawą – informacji do której grupy zawodowej zaliczane jest stanowisko pracy zajmowane przez konkretnego pracownika. Co więcej, kierownicy podmiotów leczniczych mają obowiązek dostosować te umowy (zawarte przed dniem wejścia w życie nowelizowanej ustawy) do wymogów nowej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia jej w życie. Pomimo, że z pozoru jest to mało doniosła zmiana, faktycznie może się jednak wydatnie przydać w sporze z pracodawcami, którzy nie uznają pracownikom kwalifikacji powołując się na to, że ustawa mówi o kwalifikacjach „wymaganych” a nie „posiadanych” na danym stanowisku. Szerzej o tym problemie pisaliśmy TUTAJ.

Kierownicy podmiotów leczniczych zostaną także zobowiązani do powiązania zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenie tych osób uwzględniało wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie. Zmiana ta stanowi słuszne narzędzie ochrony dla mniejszych i mniej zarabiających grup zawodowych wykonujących swoje czynności zawodowe w tym samym podmiocie leczniczym, co osoby objęte załącznikiem do nowelizowanej ustawy.

Skutki nowelizacji dla budżetu państwa oszacowano na II półrocze 2022 roku na kwotę 7,2 mld zł. Wydaje się jednak, że są to wydatki nieuniknione, które są konieczne, aby stopniowo wyprowadzać polską ochronę zdrowia z zapaści w jakiej tkwi od lat. W jak krytycznym miejscu znajduje się obecnie ochrona zdrowia świadczy chociażby mapa zamieszczona na wstępie do dzisiejszego artykułu. Obrazuje ona zapotrzebowanie na kadrę pielęgniarsko-położniczą na terenie Polski. Kolorem pomarańczowym zaznaczono powiaty gdzie zapotrzebowanie na pracownika z tej grupy zawodowej jest bardzo duże, kolorem żółtym – duże, a kolorem szarym – gdzie nie ma go w ogóle. Podobny deficyt kadry pracowniczej dotyczy lekarzy, a także innych zawodów medycznych. Powodem takiego stanu rzeczy jest zarówno niskie wynagrodzenie, jak również trudne warunki pracy i odchodzenie dotychczasowej kadry w stan spoczynku zawodowego w sytuacji braku następców w zawodzie. Dlatego miejmy nadzieję, że obecna nowelizacja ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia będzie celniejsza niż jej poprzednie zmiany i przełoży się na realne profity dla grup zawodowych, którym ma służyć.

Korzystając z przedświątecznej okazji zespół naszej Kancelarii składa wszystkim czytelnikom bloga najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne, okraszone miłością tego wyjątkowego czasu i spokojem rodzinnego domu. Do zobaczenia wkrótce.