Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego

Kancelaria Radców Prawych Stefaniec & Wspólnicy s.c. świadczy pomoc prawną na rzecz swoich Klientów z różnych dziedzin prawa. Oprócz prawa związkowego oraz szeroko rozumianej ochrony zdrowia, prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się m.in. w prawie bankowy, a także w prawie dotyczącym innych instytucji finansowych. Dzisiejszym artykułem dotyczącym tzw. sankcji kredytu darmowego, rozszerzamy zagadnienia prawne, które będą pojawiać się na blogu naszej Kancelarii. Zapraszamy tym samym do obserwowania naszego fanpage’a.

Sankcja kredytu darmowego to temat, który w ostatnim czasie zaczyna wzbudzać coraz większe zainteresowanie. Definicja tego pojęcia znajduje się w ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tą ustawą, jeżeli kredytodawca, czyli bank lub każda inna instytucja finansowa uprawniona do udzielania kredytów lub pożyczek, naruszy konkretnie wskazane przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo złożyć pisemne oświadczenie stwierdzające to naruszenie, co powoduje dla konsumenta konieczność zwrotu kredytu lecz bez jakichkolwiek odsetek i innych kosztów. Innymi słowy, w przypadku ziszczenia się przesłanek ustawowych, konsument ma prawo do spłacenia „darmowego kredytu” nie obciążonego żadnymi kosztami.

Z sankcji kredytu darmowego mogą skorzystać wyłącznie konsumenci, co powoduje chociażby wyłączenie spod tego prawa przedsiębiorców. Prawo wystąpienia z tą sankcją przysługuje jeżeli umowa kredytowa została zawarta po 18 grudnia 2011 r. lecz nie później niż do roku od jej wykonania. Umowa nie może opiewać na kwotę wyższą niż ustawowe 255 550 zł lub nie wyższą niż równowartość tej kwoty w walucie obcej. Ustawa przez kredyt konsumencki rozumie przy tym także umowę pożyczki.

Chodź z sankcji kredytu darmowego można skorzystać w przypadku naruszenia przez instytucję finansową szeregu przepisów z ustawy o kredycie konsumenckim to głównym zarzutem stała się w ostatnim czasie kwestia oprocentowywania przez banki nie tylko kwoty samego wypłaconego kredytobiorcy kapitału ale także kosztów ubocznych w postaci prowizji, ubezpieczenia, czy innych opłat. To z kolei powoduje, iż RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania), podawane obligatoryjnie na umowach kredytowych, mogła nie być wskazana prawidłowo, podobnie jak całkowita kwota kredytu do spłaty. Wykazanie nieprawidłowości po stronie instytucji kredytowej powoduje, iż ostatecznie kredytobiorcę obciąża jedynie obowiązek zwrócenia kredytodawcy otrzymanego kapitału, z wyłączeniem wszelkich innych kosztów, w tym opłat, prowizji i odsetek, które często drastycznie zawyżają finalną kwotę długu. W przypadku natomiast gdy umowa kredytowa już wygasła konsument może żądać zwrotu wszystkich kosztów ubocznych jakie kredytodawca naliczył w związku z wykonywaniem umowy.

Istnieją różne opinie, czy analizowana praktyka stosowana przez instytucje finansowe narusza standardy uczciwości kupieckiej, jednak niewątpliwym jest, że przybywa pozytywnych dla konsumentów wyroków sądowych. Nasza Kancelaria od wielu lat sygnalizowała swoim Klientom (w związku z analizą zawieranych przez nich umów), że tego rodzaju zapisy jakie czynią banki nie są zgodne z ustawą o kredycie konsumenckim. Co więcej, sami kredytodawcy – chodź oficjalnie tego nie przyznają – dostrzegają ryzyko spowodowane swoim nie do końca przemyślanym działaniem w przeszłości i obecnie rezygnują z tego rodzaju zapisów w umowach. Linię orzeczniczą mógłby pomóc ukształtować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, lecz do dnia dzisiejszego go brak, gdyż tego rodzaju sprawy, gdy już trafiają przed TSUE, są zazwyczaj umarzane na skutek wcześniejszej ugody zawartej między stronami procesu.

Nie jest możliwym bez analizy konkretnej umowy stwierdzić czy zawiera ona niedozwolone zapisy mogące powodować sankcje kredytu darmowego. Postanowienia czynione przez różne podmioty finansowe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat były albowiem często odmienne. Niemniej jednak, patrząc na przybierające na liczbie pozwy składane do sądów w tego rodzaju sprawach, w najbliższych miesiącach zacznie kształtować się linia orzecznicza, która może spowodować jeszcze większą falę pozwów przeciwko bankom niż miało to miejsc w sprawach frankowych. Naszym zdaniem linia ta będzie ostatecznie korzystna dla konsumentów. Kancelaria Stefaniec & Wspólnicy posiada wypracowaną strategię działania przedsądowego i procesowego w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego, dlatego naszych Klientów prowadzimy już teraz przez tego rodzaju sprawy, wykluczając tym samym ewentualną możliwość ich przedawnienia.