Skarga nadzwyczajna

skarga kasacyjna - Sąd Najwyższy

Skarga nadzwyczajna to stosunkowo nowe narzędzie prawne wdrożone do polskiego prawodawstwa. Jako szczególny środek zaskarżenia skarga nadzwyczajna otwiera dla osób dotkniętych rażąco niesprawiedliwym i prawomocnym wyrokiem szansę jego wzruszenia i zmiany.

 

Sąd Najwyższy w Warszawie, którego budynek widzimy na powyższym zdjęciu, jest organem do kompetencji którego każdorazowo należy rozpatrywanie skargi nadzwyczajnej. Warunkiem merytorycznego przystąpienia do badania zasadności wniesionej skargi nadzwyczajnej jest natomiast jej skuteczne złożenie do Sądu Najwyższego. Niestety to prawo inicjatywy wystąpienia ze skargą nadzwyczajną nie służy każdemu, ale wyłącznie konkretnym podmiotom wymienionym w ustawie o Sądzie Najwyższym. Przykładowo może to być Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, czy też Rzecznik Finansowy. Powoduje to, że osoba, która uważa się za poszkodowaną wydaniem niesprawiedliwego wyroku nie może sama złożyć skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, jednak może zwrócić się do odpowiedniego organu z wnioskiem, aby to on wniósł skargę nadzwyczajną w interesie takiej osoby. Oczywiście nie każdy taki wniosek skierowany czy to do Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Finansowego oznaczać będzie, że sprawa ostatecznie trafi pod rozpoznanie przed Sąd Najwyższy. Ustawodawca ustalił albowiem, że aby móc wnieść skargę nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia sądowego to rozstrzygnięcie to musi albo naruszać przepisy Konstytucji, albo w sposób rażący naruszać prawo lub ewentualnie musi zachodzić oczywista sprzeczność istotnych ustaleń poczynionych przez sąd z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Dodatkowo konieczne jest wyczerpanie innych możliwości zaskarżenia prawomocnego wyroku, w tym skorzystania na przykład ze skargi kasacyjnej.

Skarga nadzwyczajna stanowi często jedyną możliwość zaskarżenia konkretnego orzeczenia za pomocą której można podważyć teoretycznie ostateczny wyrok sądowy, który zakończył postępowanie w naszej sprawie. Pamiętać musimy jednak, że skargę nadzwyczajną można wnieść tylko w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, które mamy zamiar zakwestionować. Jeżeli natomiast od takiego orzeczenia została wcześniej wniesiona kasacja lub skarga kasacyjna to skargę nadzwyczajną można wnieść do Sądu Najwyższego w terminie znacznie krótszym, a mianowicie w terminie roku od dnia rozpoznania tych środków.  

Niewątpliwie wprowadzenie do polskiego porządku prawnego kolejnego szczególnego środka zmierzającego do wzruszenia ostatecznego orzeczenia zapadłego w sprawie jest z punktu widzenia osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości jak najbardziej słuszne. Nie zawsze wydawane przez polskie sądy wyroki urzeczywistniają zasadę demokratycznego państwa prawa, a czasami wręcz przeczą elementarnym wartością jakie powinny przyświecać ustrojowi demokratycznemu. Wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego jest obwarowane restrykcyjnymi warunkami dlatego organy uprawnione do jej wniesienia niezmiernie rzadko decydują się spełnić takie żądanie na wniosek osoby która się o to do nich zwraca. Przykładowo aż po kilkanaście tysięcy wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej wpłynęło do tej pory zarówno do Prokuratora Generalnego, jak również Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Finansowego, z czego Prokurator Generalny zdecydowała się na skierowanie jedynie kilkuset z tych spraw do Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich – kilkudziesięciu, a Rzecznik Finansowy zaledwie 13.

Nasza Kancelaria jest jedną z pośród nielicznych w Polsce, która z sukcesem w imieniu swoich Klientów doprowadziła do wniesienia na Ich rzecz skarg nadzwyczajnych do Sadu Najwyższego. Przykładowo nasz wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego był piątym z obecnie trzynastu pozytywnie rozpoznanych przez Rzecznika Finansowego. Sprawa dotyczy naszego Klienta w imieniu którego walczymy o zadośćuczynienie na naruszenie dóbr osobistych od jednego z banków. Więcej miejsca tej sprawie poświęcimy w osobnym wpisie, jednak dla osób zainteresowanych podajemy już teraz link do oficjalnej strony internetowej Rzecznika Finansowego na której znajdują się szczegóły dotyczące tej sprawy -> Skarga nadzwyczajna w sprawie nieuzasadnionego wpisu do rejestru dłużników.

Jeżeli ktokolwiek uważa, że jego sprawa jest tą która niesprawiedliwie została zakończona przez sąd powszechny to powinien rozważyć możliwość skorzystania ze skargi nadzwyczajnej. Nasza Kancelaria oferuje usługi w zakresie zarówno analizy spraw pod kątem spełnienia przesłanek do wniesienia skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, jak również reprezentowania swoich Klientów przed odpowiednimi organami celem wniesienia na Ich rzecz tego szczególnego środka zaskarżenia do najwyższego organu władzy sądowniczej w Polsce. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią 🙂