Związkowy projekt dotyczący podwyżek wynagrodzenia w ochronie zdrowia w sejmie

Związkowy projekt dotyczący podwyżek wynagrodzenia w ochronie zdrowia w sejmie

Na najbliższą środę (29 listopada) przewidziano w Sejmie RP pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia przygotowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Projekt przewiduje doniosłe zmiany dotyczące uposażenia szeregu pracowników ochrony zdrowia. 

Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia oświadczył w zeszłym tygodniu, że projekt obywatelski ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarki Położnych dotyczący nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia trafi 29 listopada (środa) przed Sejm RP w ramach pierwszego czytania. Pozytywnie zaskakuje błyskawiczna reakcja Marszałka w przedmiotowej sprawie. Co więcej, oświadczył on, że jest ogromna szansa na przyjęcie przez Sejm RP przedmiotowego projektu.

Projekt zakłada istotne zmiany w ustawie o płacach w ochronie zdrowia. Każda z proponowanych zmian niesie za sobą wymierne korzyści aż dla dziewięciu grup zawodowych zatrudnionych w ochronie zdrowia: pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, fizjoterapeutów, techników elektroradiologi, farmaceutów i psychologów. 

Projekt przewiduje cztery fundamentalne zmiany:

  1. ustalenie wyższego współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej wynikającej z załącznika do ustawy. Obecnie jest to odpowiednio 0,94 i 1,02. Projekt przewiduje wzrost odpowiednio do 1,09 i 1,19;
  2. wprowadzenie w ustawie zapisu o „kwalifikacjach posiadanych” w miejsce obecnego kształtującego o „kwalifikacjach wymaganych”;
  3. wprowadzenie dla pracodawców obowiązku przeszeregowania pracownika do wyższej grupy zawodowej najpóźniej w kolejnym miesiącu licząc od miesiąca w którym wykazał on fakt podniesienia kwalifikacji zawodowych;
  4. zagwarantowanie w ustawie środków na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dokonanego zgodnie z procedurą przewidzianą w treści ustawy.

Celem pierwszej zmiany, oprócz podniesienia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, jest zlikwidowanie wysokich dysproporcji płacowych pomiędzy 5/6 a 2 grupą zawodową. Obecnie różnice te sięgają nawet 2200 zł brutto miesięcznie. Kominy płacowe, które zostały stworzone w ostatnich latach na skutek nieprzemyślanych nowelizacji ustawy o płacach, mogą zostać obecnie zniwelowane.

Druga zmiana dotyka równie istotnej kwestii, a mianowicie uzależnienia konieczności wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od faktycznie posiadanych kwalifikacji, a nie jak dotychczas od kwalifikacji wymaganych. Obecne brzmienie ustawy o płacach w ochronie zdrowia jest bowiem przez pracodawców często nadinterpretowane poprzez uzurpowanie sobie prawa do niehonorowania kwalifikacji zawodowych danego pracownika w oparciu o całkowicie subiektywną decyzję podjętą w tym przedmiocie.

Z powyższą kwestią pozostaje w związku zmiana trzecia polegająca na wprowadzeniu obowiązku pracodawcy do przeszeregowania pracownika do wyższej grupy zawodowej najpóźniej w kolejnym miesiącu liczonym od miesiąca w którym wykazał on fakt podniesienia kwalifikacji zawodowych. Obecnie albowiem, jeżeli pracodawca nawet decyduje się uwzględnić wyższe kwalifikacje pracownika i podnieść mu tym samym wynagrodzenie to następuje to nierzadko dopiero na dzień 01 lipca danego roku. Pracodawcy twierdzą albowiem, że mogą to zrobić tylko raz w roku, gdyż ustawa tylko na powyższą datę przewiduje konieczność podniesienie najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Ostatnia zmiana wypływa z obaw pielęgniarek i położnych, że wszelkie zapewnienia władzy w zakresie wyższych wynagrodzeń mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości. Stąd postulują wprowadzenie do ustawy zapisu zgodnie z którym zostanie udzielona gwarancja pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń.

Szybka reakcja Marszałka Sejmu RP na interwencję środowiska pielęgniarskiego oraz jego zapewnienia czynione publicznie na pewno cieszą i kreują w odbiorcach tych przekazów pozytywne oczekiwania. Decyzje, które zostaną podjęte na pierwszym czytaniu na pewno będą zasadniczo wpływać na dalszy tok procedowania przedmiotowego projektu ustawy, stąd i my żywimy nadzieję, że pójdą one we właściwym kierunku.