Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Nasilenie ruchu kołowego jest obecnie jednym z głównych wyzwań cywilizacyjnych. Postępujący wzrost środków lokomocji na polskich drogach stał się przyczyną wprost proporcjonalnego wzrostu wypadków komunikacyjnych. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów na terenie Polski pozwala w takich sytuacjach, poszkodowanemu lub jego spadkobiercom, uzyskać zwrot wydatków z polisy OC sprawcy zdarzenia, oraz domagać się dalszego odszkodowania, a także zadośćuczynienia. 

Pomimo, że z tytułu wypadku samochodowego można otrzymać wysoką rekompensatę pieniężną, wiele osób nie dochodzi swoich praw nie wiedząc o takiej możliwości. Poszkodowanemu przysługują z polisy sprawcy takie uprawnienia jak np.: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, renta na przyszłość, wyrównanie utraconego dochodu w związku z brakiem możliwości kontynuowania pracy zarobkowej, zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie, czy zwrot kosztów naprawy pojazdu.

Do polisy OC sprawcy może sięgnąć poszkodowany w wypadku, a w przypadku jego śmierci każda osoba jemu bliska: współmałżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, osoby wspólnie zamieszkujące, a także konkubent. Nawet jeżeli poszkodowany w trakcie dochodzenia na swoją rzecz rekompensaty zmarł, to może zostać ona przyznana jego spadkobiercom. Należy się ona także dziecku które w dniu wypadku było już poczęte, ale jeszcze nie narodzone. Odszkodowania i zadośćuczynienia możemy dochodzić także, jeżeli ubezpieczyciel odmówił nam jego wypłaty lub też uzyskaliśmy już jakąś rekompensatę, ale uważamy, że jest ona za niska. Jedynym ograniczeniem są tutaj terminy przedawnienia, które w zależności od stanu faktycznego konkretnej sprawy są różne.  

Pierwszym krokiem zmierzającym do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia jest skierowanie wniosku do ubezpieczyciela, na rozpatrzenie którego przewidziany jest 30-dniowy termin. Jeżeli otrzymamy decyzję odmowną lub tylko częściowo uznającą nasze roszczenie możemy odwołać się od tej decyzji lub skierować sprawę bezpośrednio na drogę postępowania sądowego. Regułą jest niestety, że towarzystwa ubezpieczeniowe albo odmawiają spełnienia roszczenia albo rażąco zaniżają kwoty należne poszkodowanym lub ich spadkobiercom, stąd bardzo ważne w takich przypadkach jest właściwe poprowadzenie całości postępowania, aby końcowy jego wynik był satysfakcjonujący dla osób które doznały uszczerbku na własnym zdrowiu lub straciły bliską osobę w wypadku.

Często postępowanie sądowe staje się bardziej racjonalnym wyborem niż przyjęcie w drodze ugody kwoty odszkodowania bądź zadośćuczynienia jaką proponuje ubezpieczyciel. Poszkodowani, skuszeni nierzadko z pozoru wysoką dla nich kwotą rekompensaty, bez głębszej refleksji, godzą się na podpisanie ugody z zakładem ubezpieczeń. Tym samym zamykają sobie nie tylko drogę sądową zmierzającą do rzeczywistego wyrównania odniesionego przez nich uszczerbku, ale dobrowolnie rezygnują z możliwości wcześniejszego przeanalizowania takiej ugody przez profesjonalistów, którzy z praktyki wiedzą, czy zaproponowane odszkodowanie nie jest rażąco zaniżone. Reasumując, pamiętać należy, że z pozoru dobre warunki ugodowe nie zawsze w rzeczywistości takimi bywają.

DANE KANCELARII

STEFANIEC
Kancelaria Radców Prawnych
Tobiasz Stefaniec, Anna Ścibisz-Stefaniec i Wspólnicy
spółka cywilna

tel: 515 570 388
e-mail: biuro@kancelariastefaniec.pl
www.kancelariastefaniec.pl

NIP: 656 234 15 02
REGON: 386 688 365

Numer rachunku bankowego: 42 2530 0008 2004 1068 0280 0001

SIEDZIBA GŁÓWNA

JĘDRZEJÓW
UL. 11 LISTOPADA 65/5
28-300 JĘDRZEJÓW

ODDZIAŁ

KIELCE
UL. WESOŁA 27/10
25-353 KIELCE

Cała zawartość opublikowana na niniejszej stronie internetowej podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Każde wykorzystanie treści bądź elementów niniejszej strony internetowej wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez ich autora. Bezprawne kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości niniejszej strony internetowej lub poszczególnych jej elementów jest niedozwolone i podlega odpowiedzialności prawnej.