WITAMY NA NASZYM BLOGU PRAWNICZYM !

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek

Czy warto przedsądownie rozwiązywać sprawy nierównego traktowania w zatrudnieniu?

Pytanie, będące tematem dzisiejszego wpisu, jawi się – zdawać by się mogło – jako retoryczne, chodź w praktyce takim nie jest. Powszechne, w gronie pielęgniarek i położnych, jest albowiem przekonanie, że rozmowy z pracodawcą, w sprawach dyskryminacji płacowej, są bezcelowe i skazane na porażkę. W rzeczywistości, odpowiednia i umiejętna inicjatywa na etapie przedsądowym, pozwala zakończyć spór w drodze wzajemnego porozumienia, z jednoczesną satysfakcją dla obu stron.

Czytaj więcej »

Wygrywamy doniosły proces bankowy

Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy z sukcesem zakończyła dla swojego Klienta doniosły proces cywilny dotyczący ochrony danych osobowych przeciwko jednemu z banków w Polsce. Sprawa oparła się o Rzecznika Finansowego i Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej »

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek i położnych jako dyskryminacja

Przez wiele lat polskie sądy różnorako podchodziły do kwestii nierównego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Jedne wyraźnie odróżniały nierówne traktowanie od dyskryminacji, inne stawiały pomiędzy tymi pojęciami znak równości. 24 sierpnia 2023 r. zapadła jednak znamienna uchwała Sądu Najwyższego w której opowiedziano się za drugim z podanych wariantów. To z kolei ma istotny wpływ na procesy sądowe inicjowane przez pielęgniarki i położne należące do 5 i 6 grupy zaszeregowania.

Czytaj więcej »

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Sytuacje skrajne występujące w zakładzie pracy powodują niekiedy rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przyczyny te mogą być zarówno zawinione jak i niezawinione ze strony pracownika. W sytuacji gdy w takim trybie dochodzi do bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę pracownikowi służą konkretne roszczenia.

Czytaj więcej »
źródła prawa pracy

Wewnątrzzakładowe akty prawne jako źródło prawa pracy

Prawa i obowiązki pracowników, które wynikają z przepisów powszechnie stanowionego prawa, znajdują swoje oparcie w ustawach, rozporządzeniach czy Konstytucji RP. W zakładach pracy obowiązują także wewnętrzne źródła prawa pracy, które również mają moc wiążącą. Tworzone są one przez pracodawcę z reguły w uzgodnieniu ze stroną pracowniczą.

Czytaj więcej »

Powierzenie pracownikowi inne pracy

Pracodawca powierzając pracownikowi w trakcie zatrudnienia inną pracę niż wynikającą z treści łączącej strony umowy o pracę jest zobowiązany wypowiedzieć mu dotychczasowe warunki pracy i płacy. Kodeks pracy wprowadza jednak wyjątek od tej zasady, który polega na czasowym przekierowaniu pracownika do innej pracy w sposób odformalizowany. Odbywa się to na podstawie polecenia służbowego, przy spełnieniu określonych przesłanek.

Czytaj więcej »

Zmiana warunków pracy lub płacy

W czasie obowiązywania łączącej pracownika z pracodawcą umowy o pracę dochodzi niejednokrotnie do różnego rodzaju zmian w warunkach zatrudnienia. Zmiany te mają jednak moc obowiązującą tylko wówczas jeżeli zostaną prawnie, a tym samym skutecznie, wprowadzone. W jaki sposób może do tego dojść będzie tematem artykułu jaki ukazał się dziś na naszym blogu.

Czytaj więcej »

Sytuacja płacowa pielęgniarek przedmiotem debaty

Sytuacja płacowa pielęgniarek jest obecnie tematem gorącej debaty, która wyszła poza ramy podmiotów leczniczych. W ubiegłą środę (29 listopada) odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przygotowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Projekt przeszedł do dalszego procedowania.

Czytaj więcej »
Ratownik medyczny jako funkcjonariusz publiczny

Ratownik medyczny jako funkcjonariusz publiczny

Ratownicy medyczni podczas wypełniania swoich obowiązków zawodowych związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego podlegają ochronie prawnej. Naruszenie nietykalności ratownika medycznego grozi karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Niestety, mimo to agresja słowna i fizyczna to element w pisany w ryzyko zawodowe ratowników medycznych, z którym niejednokrotnie mierzą się oni w swojej pracy.

Czytaj więcej »

Przewóz karetką pacjenta w obecności osoby bliskiej

Transport medyczny bądź sanitarny z reguły wiąże się dla pacjenta z ogromnym stresem. Pomocne może okazać się wtedy towarzystwo bliskiej pacjentowi osoby. Jednak ostateczna ocena sytuacji należy do kierownika zespołu ratownictwa medycznego, który ma prawo odmowy takiego transportu

Czytaj więcej »
zarobki ratowników medycznych

Zarobki ratowników medycznych

Zawód ratownika medycznego wiąże się z szeregiem obowiązków, stresem oraz nieustanną nauką. Jest to praca z pacjentami w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, wymagająca doskonałej kondycji fizycznej oraz odporności psychicznej. Przy tak dużej odpowiedzialności, zarobki ratowników medycznych powinny być unormowane, a zarazem satysfakcjonujące. W rzeczywistości różnią się znacząco w zależności od umowy, a także województwa.

Czytaj więcej »
Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie praw pracownika

Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie praw pracownika

Odpowiedzialność w zakładzie pracy ciąży zarówno na pracownikach, jak również na pracodawcy. Najdonioślejszym jej przejawem jest odpowiedzialność karna, gdyż wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. W ramach niej pracodawca może odpowiadać za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a w skrajnych sytuacjach nawet za przestępstwo.

Czytaj więcej »
Pracownicy na kontrakcie bez prawa do emerytury pomostowej

Pracownicy na kontrakcie bez prawa do emerytury pomostowej

Od 1 stycznia 2024 roku zatrudnionym na kontraktach nie będzie przysługiwała emerytura pomostowa. Zmiana uderzy przede wszystkim w ratowników medycznych orz kierowców, których duży odsetek pracuje w tej formie. Alternatywą dla tych osób staje się wykazanie przed sądem, że dotychczasowy stosunek cywilnoprawny to w rzeczywistości etat pracowniczy.

Czytaj więcej »
Nierowne-traktowanie-ratownikow-medycznych-w-zatrudnieniu

Nierówne traktowanie ratowników medycznych w zatrudnieniu

Ratownicy medyczni, obok pielęgniarek i położnych, to pracownicy wobec których w ochronie zdrowia najczęściej dochodzi do sytuacji nierównego traktowania w zatrudnieniu. Tylko nieliczni zdecydowali się z tej przyczyny pozwać swojego pracodawcę. Czy ratownicy medyczni, za wzorem pielęgniarek, pójdą wkrótce do sądów pracy?

Czytaj więcej »
Ratownicy medyczni złożyli pozwy, a pielęgniarki planują protest

Ratownicy medyczni złożyli pozwy, a pielęgniarki planują protest

32 ratowników medycznych zdecydowało się na złożenie pozwów do Sądu Pracy w Kaliszu. Jest to ich sprzeciw na nierówne traktowanie w zatrudnieniu do którego ma dochodzić w szpitalu w Jarocinie. W tej samej placówce od sierpnia ubiegłego roku zaczęły się masowe wypowiedzenia warunków pracy i płacy dla pielęgniarek. Ta grupa zawodowa również zamierza pozwać pracodawcę do sądu, co ma zostać poprzedzone akcją protestacyjną.

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy grozi odpowiedzialnością porządkową. Rodzaj tej odpowiedzialności oraz przesłanki do jej nałożenia określa Kodeks pracy. Ustawodawca przewidział również drogę odwoławczą w przypadku gdy pracownik nie zgadza się z nałożoną przez pracodawcę karą.

Czytaj więcej »
Wzrost pozwów pielęgniarek i położnych w Polsce: walka o wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Wzrost pozwów pielęgniarek i położnych w Polsce: walka o wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Prawie 15 tysięcy pozwów pielęgniarek i położnych trafiło do polskich sądów. Dotyczą one niewłaściwego ustalania przez pracodawców wynagrodzeń za pracę. Fala pozwów z jaką mamy obecnie do czynienia odzwierciedla zarówno trudną sytuację pracowniczą tych grup zawodowych, jak również ogromną determinację pracowników w walce o należne im uprawnienia.

Czytaj więcej »
Czas na sprzeciw pielęgniarek i położnych na mobbing

Czas na sprzeciw pielęgniarek i położnych na mobbing

Mobbing to działanie lub postępowanie, które jest wymierzone w pracownika i polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Chociaż zjawisko to ujęte jest w przepisach prawa pracy, niewiele pracowników decyduje się na podjęcie działań przeciwko niemu.

Czytaj więcej »
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawo pacjenta do godnego leczenia i opieki obejmuje wiele aspektów, w tym także kwestie związane z przechowywaniem rzeczy wartościowych podczas pobytu w szpitalu. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz odpowiednich rozporządzeń, istnieją określone zasady dotyczące depozytu szpitalnego.

Czytaj więcej »
Zniesienie opłaty od pozwu w sprawach pracowniczych

Zniesienie opłaty od pozwu w sprawach pracowniczych

Od 28 września 2023 roku pracownicy nie muszą już uiszczać opłat od pozwów składanych do sądów pracy, niezależnie od tego o jaką kwotę pozwą swojego pracodawcę. Pracownik nie podlega już niemal żadnym obowiązkom finansowym w zakresie opłat sądowych. Wiąże się to z nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która tego dnia weszła w życie.

Czytaj więcej »
Pielęgniarki w domach pomocy społecznej

Pielęgniarki w domach pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej (DPS) w Polsce stanowią nieodzowny element wsparcia dla osób niesamodzielnych i starszych obywateli. Jednakże sektor opieki społecznej stoi obecnie w obliczu coraz większych problemów kadrowych, które zwiastują potencjalną katastrofę w zakresie dostępu do odpowiedniej opieki medycznej.

Czytaj więcej »
Jednoosobowy dyżur pielęgniarski jako zdarzenie niepożądane

Jednoosobowy dyżur pielęgniarski jako zdarzenie niepożądane

Po raz kolejny w środowisku pielęgniarsko-położniczym wybrzmiewają hasła
sprzeciwiające się jednoosobowym dyżurom medycznym. Od lat strona pracownicza
zabiega o likwidację jednoosobowych dyżurów wskazując na zagrożenie jakie niosą one
dla pacjenta, oraz na godzenie za ich pośrednictwem w podstawowe zasady prawa
pracy.

Czytaj więcej »
Przedsądowe wezwanie do zapłaty pielęgniarki

Próba mediacji oraz przedsądowe wezwanie do zapłaty jako pierwszy etap dochodzenia roszczeń od pracodawcy

Coraz więcej pielęgniarek i położnych rozważa decyzję o wystąpieniu przeciwko swoim pracodawcom na drogę sądową. Przed podjęciem jakichkolwiek działań powstrzymuje je jednak wiele obaw związanych z szansą na wygraną, finansami czy rozterkami od czego należy zacząć. W dzisiejszym artykule opisujemy pierwsze kroki pracownika jakie powinien podjąć przed oficjalnym złożeniem pozwu do sądu pracy.

Czytaj więcej »

Solidarność pielęgniarek się opłaca

W sądach na terenie całej Polski toczą się procesy, w których pielęgniarki i położne domagają się respektowania posiadanych kwalifikacji zawodowych i zwiększenia związanego z tym wynagrodzenia zasadniczego. Odwaga i solidarność poszkodowanych pielęgniarek spowodowały, że zapadają kolejne wyroki przyznające rację stronie pracowniczej. Interes pielęgniarek, posiadających tytuł magistra i odpowiednią specjalizację, zaczyna triumfować, a za ich przykładem idą koleżanki po fachu znajdujące się w odmiennej sytuacji, będącej efektem nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Czytaj więcej »

Odszkodowanie za skutki uboczne szczepionek przeciwko COVID-19

Osoby, które doznały komplikacji po przyjęciu szczepionki przeciwko wirusowi SARS CoV-2 mogą starać się o odszkodowanie z utworzonego w tym celu Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych działającego przy Rzeczniku Praw Pacjenta. W sytuacjach nieobjętych zakresem tego Funduszu pozostaje droga sądowa z której zaczyna korzystać coraz więcej osób.

Czytaj więcej »
Zwolnienia pielęgniarek

Wypowiedzenia zmieniające

Degradacja zawodowa pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych przybrała nową postać – oficjalną. Dotychczas wielu pracodawców po prostu nie wypłacało pielęgniarkom wyższego uposażenia nie honorując ich posiadanego wykształcenia, obecnie natomiast podmioty lecznicze starają się ten fakt usankcjonować poprzez wypowiedzenia zmieniające.

Czytaj więcej »

Klęska Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

W kwietniu bieżącego roku w Sejmie RP została odrzucona ustawa o jakości i opiece zdrowotnej, której jednym z założeń była likwidacja Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Pomimo, że ustawa ostatecznie przepadła to w trakcie jej legislacji obnażono porażkę tej instytucji, która z założenia miała służyć dobru pacjenta.

Czytaj więcej »
umowa faktoringu

Wygrywamy długoletnią batalię sądową w sprawie dotyczącej faktoringu

05 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej oddalił apelację naszego przeciwnika procesowego (spółki akcyjnej) w sprawie o zapłatę prowadzonej na kanwie umowy faktoringu. Prawomocny wyrok zapadły w tej sprawie jest ukoronowaniem wieloletnich starań naszej Kancelarii zmierzających do oddalenia roszczeń powodowej spółki.

Czytaj więcej »
pielęgniarki zaszeregowanie druga grupa

Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Łomży otwiera pielęgniarkom drogę do sprawiedliwości

Zapadł znamienny dla całego środowiska pielęgniarsko-położniczego wyrok, w którym stwierdzono, że szpital niesłusznie nie zakwalifikował swojego pracownika do drugiej grupy zaszeregowania od której zależy wyższe wynagrodzenie zasadnicze za pracę. Wyrok jest o tyle doniosły, gdyż jest prawomocny i stanowi pewien wyznacznik dla wszystkich tych osób, które czują się pokrzywdzone bezprawną polityką płacową swoich pracodawców.

Czytaj więcej »

Rzecznik Finansowy wygrywa przed Sądem Najwyższym w imieniu naszego Klienta

Sąd Najwyższy uchylił w całości kontrowersyjny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w którym stwierdzono, że zawinione i bezprawne wpisanie przez bank danych klienta do bankowego rejestru dłużników nie powoduje naruszenia jego dóbr osobistych. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest dla nas osobistym powodem do radości, gdyż to na skutek naszego oficjalnego wniosku do Rzecznika Finansowego została wywiedziona skarga nadzwyczajna, która okazała się ostatecznie w pełni zasadna.

Czytaj więcej »

Pielęgniarki wygrywają pierwsze procesy w sprawach podwyżkowych

Przed Sądem Rejonowym w Łomży zapadły pierwsze wyroki w sprawie pielęgniarek, które pozwały pracodawcę o zapłatę, domagając się wyrównania części wynagrodzenia za pracę zaniżonego przez szpital na skutek nieuznawania kwalifikacji zawodowych. Pomimo, że wydane wyroki nie są prawomocne i służy od nich pozwanemu prawo złożenia apelacji, to stanowią sygnał dla pracodawców, że ich obecne postępowanie względem części pracowników ochrony zdrowia może nie być zgodne z prawem i wiązać się z daleko idącymi konsekwencjami.

Czytaj więcej »

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Nasilenie ruchu kołowego jest obecnie jednym z głównych wyzwań cywilizacyjnych. Postępujący wzrost środków lokomocji na polskich drogach stał się przyczyną wprost proporcjonalnego wzrostu wypadków komunikacyjnych. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów na terenie Polski pozwala w takich sytuacjach, poszkodowanemu lub jego spadkobiercom, uzyskać zwrot wydatków z polisy OC sprawcy zdarzenia, oraz domagać się dalszego odszkodowania, a także zadośćuczynienia.

Czytaj więcej »
Podwyżki w ochronie zdrowia od 01 lipca 2022 r.

Podwyżki w ochronie zdrowia od 01 lipca 2022 r. – historyczny krok czy kolejny szok ?

Kolejna nowelizacja tzw. ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia wdrażana jest właśnie w życie w poszczególnych szpitalach na terenie Polski. Już wiemy, że obiecane przez rząd podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia nie będą realizowane przez dyrektorów szpitali wobec wszystkich pracowników. Tym razem ucierpieć mają osoby legitymujące się najwyższym wykształceniem zawodowym.

Czytaj więcej »
Zaniżone dotacje oświatowe dla placówek niepublicznych

Zaniżone dotacje oświatowe dla placówek niepublicznych

Zaniżanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji oświatowych przeznaczonych na rzec placówek niepublicznych to problem wręcz powszechny w Polsce. Głośno stało się o nim kilka lat temu gdy polskie orzecznictwo zaczęło niejednolicie podchodzić do tych roszczeń w zakresie dopuszczalności drogi sądowej. Obecnie nie wiele w tych kwestiach się zmieniło, zarówno jeżeli chodzi o rozbieżności orzecznicze, jak również praktykę samorządów, które często nadal źle obliczają wysokość dotacji oświatowej. Jednak bardziej zaskakująco jawi się fakt, iż niewielki procent podmiotów dotowanych wystąpił do tej pory przeciwko samorządom ze swoimi słusznymi roszczeniami.

Czytaj więcej »
Odszkodowanie za opóźniony lot samolotowy

Odszkodowanie za opóźniony lot samolotowy

W związku z rozpoczętym sezonem urlopowym dzisiejszy artykuł poświęcimy sytuacjom, z którymi wiele osób uprawiających czynną turystykę, miało zapewnie niejednokrotnie styczność. Opóźnione loty samolotowe – bo o nich będzie mowa – to ryzyko wpisane w nasz urlopowy kalendarz, więc warto wiedzieć jakie roszczenia nam przysługują, jeżeli do takich niedogodności dojdzie.

Czytaj więcej »
stan pielęgniarstwa w Polsce

Stan pielęgniarstwa w Polsce

Sytuacja publicznej ochrony zdrowia w Polsce jest każdemu znana, czy to jej pracownikom czy pacjentom korzystającym z niej na co dzień. Inaczej rzecz się ma ze stanem pielęgniarstwa o którego dramatycznej kondycji zdają sobie sprawę, wydawać by się mogło, chyba tylko osoby pracujące w tym zawodzie. Wieloletnie zaniedbania doprowadziły do sytuacji, że stoimy na krawędzi kryzysu, którego skutki mogą być bardzo dotkliwe.

Czytaj więcej »
Dział spadku

Dział spadku

Jednym z ostatnich etapów postępowania spadkowego jest dział spadku podczas którego dochodzi do ustalenia konkretnych praw majątkowych przynależnych każdemu ze spadkobierców. To na tym etapie rozstrzyga się kto i co otrzyma na wyłączną własność.

Czytaj więcej »

Prawo kosmiczne

Po wielu latach starań o wprowadzenie do polskiego porządku prawa dotyczącego zagadnień związanych z przestrzenią kosmiczną, wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostanie uchwalona ustawa o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Zespół naszej Kancelarii z uwagą przygląda się temu co dzieje się w polskim prawodawstwie dotyczącym prawa kosmicznego, łącząc przy tym swoją pracę zawodową ze swoimi hobbystycznymi zainteresowaniami. Wobec powyższego w dzisiejszym artykule poruszymy sprawy… kosmiczne 🙂

Czytaj więcej »

Dodatki covidowe dla nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do strony rządowej w oficjalnym piśmie z wnioskiem o przyznanie pracownikom oświaty dodatku covidowego. To kolejna grupa zawodowa – po osobach związanych z ochroną zdrowia – która może w najbliższym czasie otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za zwiększone ryzyko w związku z wykonywaną pracą w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Czy nauczyciele mają przygotowaną strategię na walkę którą podjęli i czy starczy im determinacji w dążeniu do celu?

Czytaj więcej »

Nabycie prawa własności do nieruchomości – w postępowaniu spadkowym czy w sprawie o zasiedzenie ?

Postępowanie spadkowe to najpowszechniejsza droga prowadząca do nabycia tytułu prawnego do nieruchomości przejętych po bliskich zmarłych. Drugą drogą jest sądowe postępowanie o stwierdzenie prawa własności w drodze zasiedzenia. O ile postępowanie spadkowe po zmarłym jest zawsze możliwe, to zasiedzenie należących do niego za życia nieruchomości obwarowane jest prawnymi ograniczeniami. Wybór pomiędzy tymi dwiema ścieżkami jest natomiast bardzo doniosły, gdyż chociażby w razie stwierdzenia zasiedzenia nie musimy dzielić się spadkiem z pozostałymi spadkobiercami do niego uprawnionymi, jak ma to miejsce w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Czytaj więcej »

Dodatki covidowe nadal nie dla wszystkich walczących z pandemią SARS-CoV-2

Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 04 września 2020 r. w sprawie dodatku covidowego obowiązuje od niemal półtora roku. Przez ten czas zdążyło stać się jednak przedmiotem krzywdy dla wielu osób z myślą o których zostało faktycznie wprowadzone. Do chwili obecnej albowiem szereg pracowników ochrony zdrowia nie otrzymało przysługującego im dodatku covidowego lub otrzymało go w zaniżonej wysokości. Powodem jest zarówno nieudolna redakcja tego polecenia przez resort zdrowia, jak również celowe zawężanie jego wykładni przez kierowników podmiotów leczniczych. Pracownicy ochrony zdrowia nie składają jednak broni i nadal walczą o swoje pieniądze. Nasza Kancelaria natomiast czynnie w tej walce od samego początku uczestniczy.

Czytaj więcej »

Zwrot nienależnie pobranej dotacji oświatowej – czy zawsze konieczny ?

Koniec roku kalendarzowego to czas, który może wiązać się z przedawnieniem obowiązku zwrotu nienależnie pobranej dotacji oświatowej. Wynika to z faktu, że 5-letni termin przedawnienia w tego rodzaju sprawach liczy się zawsze od końca roku kalendarzowego w którym dotacja została udzielona i w którym powinna zostać wykorzystana. Jednak zarzut przedawnienia to nie jedyny kontrargument przeciwko roszczeniu danej jednostki samorządu terytorialnego o zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Czytaj więcej »

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Wieloletnie procesy sądowe stanowią zakorzenioną regułę polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wydawać by się mogło, że przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w nieporadności kolejnych decydentów i ustawodawstwa. To prawda, ale jednak tylko częściowa. Współodpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą albowiem także strony zaangażowane w spór sądowy, oraz często ich profesjonalni pełnomocnicy, z których wielu sztukę prawniczą postrzega jako walkę na sali rozpraw do przysłowiowego ostatniego naboju.

Czytaj więcej »
skarga kasacyjna - Sąd Najwyższy

Skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna to stosunkowo nowe narzędzie prawne wdrożone do polskiego prawodawstwa. Jako szczególny środek zaskarżenia skarga nadzwyczajna otwiera dla osób dotkniętych rażąco niesprawiedliwym i prawomocnym wyrokiem szansę jego wzruszenia i zmiany.

Czytaj więcej »

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szpitalu

Związki Zawodowe z racji posiadanej osobowości prawnej zostały wyposażone przez ustawodawcę w różnego rodzaju uprawnienia, które nie przysługują indywidualnym pracownikom. Jednym z nich jest prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem przeciwko pracodawcy o przekazanie należnych środków na fundusz socjalny.

Czytaj więcej »

Dodatki covidowe dla osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia tzw. dodatki covidowe miały przysługiwać wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w walkę z epidemią SARS CoV-2. Ostatecznie dodatki do wynagrodzenia otrzymali jedynie nieliczni, a najbardziej poszkodowaną grupą zawodową spośród innych zatrudnionych w ochronie zdrowia stały się osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Czytaj więcej »

Skarga na uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

W naszym społeczeństwie pokutuje przeświadczenie, że jednoosobowa walka z developerami i samorządami na gruncie tzw. specustawy mieszkaniowej z góry skazana jest na porażkę. Nasza Kancelaria wygrywa takie bitwy i udowadnia, że nawet jedna osoba może skutecznie przeciwstawić się szeroko zakrojonym planom inwestycyjnym ingerującym w ład przestrzenny miasta i godzącym w prawo własności właścicieli okolicznych nieruchomości.

Czytaj więcej »

Z nami poprzez system ochrony zdrowia

Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy s.c. rozpoczyna cykl publikacji dotyczących kwestii prawnych na gruncie szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Analizujemy bieżące problemy pracowników medycznych, poszukujemy sposobów im przeciwdziałania, dostarczamy praktycznych rad i walczymy o lepsze warunki zatrudnienia i pracy pracowników ochrony zdrowia.

Czytaj więcej »

Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy s.c.

Nasza Kancelaria, Twój sukces ! Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy s.c. łączy tradycyjne podejście do sztuki prawniczej z nowoczesnością jaką niosą współczesne czasy. Budujemy naszą markę w oparciu o ponadprzeciętność i profesjonalizm w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Czytaj więcej »
Nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek

Czy warto przedsądownie rozwiązywać sprawy nierównego traktowania w zatrudnieniu?

Pytanie, będące tematem dzisiejszego wpisu, jawi się – zdawać by się mogło – jako retoryczne, chodź w praktyce takim nie jest. Powszechne, w gronie pielęgniarek i położnych, jest albowiem przekonanie, że rozmowy z pracodawcą, w sprawach dyskryminacji płacowej, są bezcelowe i skazane na porażkę. W rzeczywistości, odpowiednia i umiejętna inicjatywa na etapie przedsądowym, pozwala zakończyć spór w drodze wzajemnego porozumienia, z jednoczesną satysfakcją dla obu stron.

Czytaj więcej »

Wygrywamy doniosły proces bankowy

Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy z sukcesem zakończyła dla swojego Klienta doniosły proces cywilny dotyczący ochrony danych osobowych przeciwko jednemu z banków w Polsce. Sprawa oparła się o Rzecznika Finansowego i Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej »

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek i położnych jako dyskryminacja

Przez wiele lat polskie sądy różnorako podchodziły do kwestii nierównego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Jedne wyraźnie odróżniały nierówne traktowanie od dyskryminacji, inne stawiały pomiędzy tymi pojęciami znak równości. 24 sierpnia 2023 r. zapadła jednak znamienna uchwała Sądu Najwyższego w której opowiedziano się za drugim z podanych wariantów. To z kolei ma istotny wpływ na procesy sądowe inicjowane przez pielęgniarki i położne należące do 5 i 6 grupy zaszeregowania.

Czytaj więcej »

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Sytuacje skrajne występujące w zakładzie pracy powodują niekiedy rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przyczyny te mogą być zarówno zawinione jak i niezawinione ze strony pracownika. W sytuacji gdy w takim trybie dochodzi do bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę pracownikowi służą konkretne roszczenia.

Czytaj więcej »
źródła prawa pracy

Wewnątrzzakładowe akty prawne jako źródło prawa pracy

Prawa i obowiązki pracowników, które wynikają z przepisów powszechnie stanowionego prawa, znajdują swoje oparcie w ustawach, rozporządzeniach czy Konstytucji RP. W zakładach pracy obowiązują także wewnętrzne źródła prawa pracy, które również mają moc wiążącą. Tworzone są one przez pracodawcę z reguły w uzgodnieniu ze stroną pracowniczą.

Czytaj więcej »

Powierzenie pracownikowi inne pracy

Pracodawca powierzając pracownikowi w trakcie zatrudnienia inną pracę niż wynikającą z treści łączącej strony umowy o pracę jest zobowiązany wypowiedzieć mu dotychczasowe warunki pracy i płacy. Kodeks pracy wprowadza jednak wyjątek od tej zasady, który polega na czasowym przekierowaniu pracownika do innej pracy w sposób odformalizowany. Odbywa się to na podstawie polecenia służbowego, przy spełnieniu określonych przesłanek.

Czytaj więcej »

Zmiana warunków pracy lub płacy

W czasie obowiązywania łączącej pracownika z pracodawcą umowy o pracę dochodzi niejednokrotnie do różnego rodzaju zmian w warunkach zatrudnienia. Zmiany te mają jednak moc obowiązującą tylko wówczas jeżeli zostaną prawnie, a tym samym skutecznie, wprowadzone. W jaki sposób może do tego dojść będzie tematem artykułu jaki ukazał się dziś na naszym blogu.

Czytaj więcej »

Sytuacja płacowa pielęgniarek przedmiotem debaty

Sytuacja płacowa pielęgniarek jest obecnie tematem gorącej debaty, która wyszła poza ramy podmiotów leczniczych. W ubiegłą środę (29 listopada) odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przygotowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Projekt przeszedł do dalszego procedowania.

Czytaj więcej »
Ratownik medyczny jako funkcjonariusz publiczny

Ratownik medyczny jako funkcjonariusz publiczny

Ratownicy medyczni podczas wypełniania swoich obowiązków zawodowych związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego podlegają ochronie prawnej. Naruszenie nietykalności ratownika medycznego grozi karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Niestety, mimo to agresja słowna i fizyczna to element w pisany w ryzyko zawodowe ratowników medycznych, z którym niejednokrotnie mierzą się oni w swojej pracy.

Czytaj więcej »

Przewóz karetką pacjenta w obecności osoby bliskiej

Transport medyczny bądź sanitarny z reguły wiąże się dla pacjenta z ogromnym stresem. Pomocne może okazać się wtedy towarzystwo bliskiej pacjentowi osoby. Jednak ostateczna ocena sytuacji należy do kierownika zespołu ratownictwa medycznego, który ma prawo odmowy takiego transportu

Czytaj więcej »
zarobki ratowników medycznych

Zarobki ratowników medycznych

Zawód ratownika medycznego wiąże się z szeregiem obowiązków, stresem oraz nieustanną nauką. Jest to praca z pacjentami w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, wymagająca doskonałej kondycji fizycznej oraz odporności psychicznej. Przy tak dużej odpowiedzialności, zarobki ratowników medycznych powinny być unormowane, a zarazem satysfakcjonujące. W rzeczywistości różnią się znacząco w zależności od umowy, a także województwa.

Czytaj więcej »
Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie praw pracownika

Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie praw pracownika

Odpowiedzialność w zakładzie pracy ciąży zarówno na pracownikach, jak również na pracodawcy. Najdonioślejszym jej przejawem jest odpowiedzialność karna, gdyż wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. W ramach niej pracodawca może odpowiadać za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a w skrajnych sytuacjach nawet za przestępstwo.

Czytaj więcej »
Pracownicy na kontrakcie bez prawa do emerytury pomostowej

Pracownicy na kontrakcie bez prawa do emerytury pomostowej

Od 1 stycznia 2024 roku zatrudnionym na kontraktach nie będzie przysługiwała emerytura pomostowa. Zmiana uderzy przede wszystkim w ratowników medycznych orz kierowców, których duży odsetek pracuje w tej formie. Alternatywą dla tych osób staje się wykazanie przed sądem, że dotychczasowy stosunek cywilnoprawny to w rzeczywistości etat pracowniczy.

Czytaj więcej »
Nierowne-traktowanie-ratownikow-medycznych-w-zatrudnieniu

Nierówne traktowanie ratowników medycznych w zatrudnieniu

Ratownicy medyczni, obok pielęgniarek i położnych, to pracownicy wobec których w ochronie zdrowia najczęściej dochodzi do sytuacji nierównego traktowania w zatrudnieniu. Tylko nieliczni zdecydowali się z tej przyczyny pozwać swojego pracodawcę. Czy ratownicy medyczni, za wzorem pielęgniarek, pójdą wkrótce do sądów pracy?

Czytaj więcej »
Ratownicy medyczni złożyli pozwy, a pielęgniarki planują protest

Ratownicy medyczni złożyli pozwy, a pielęgniarki planują protest

32 ratowników medycznych zdecydowało się na złożenie pozwów do Sądu Pracy w Kaliszu. Jest to ich sprzeciw na nierówne traktowanie w zatrudnieniu do którego ma dochodzić w szpitalu w Jarocinie. W tej samej placówce od sierpnia ubiegłego roku zaczęły się masowe wypowiedzenia warunków pracy i płacy dla pielęgniarek. Ta grupa zawodowa również zamierza pozwać pracodawcę do sądu, co ma zostać poprzedzone akcją protestacyjną.

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy grozi odpowiedzialnością porządkową. Rodzaj tej odpowiedzialności oraz przesłanki do jej nałożenia określa Kodeks pracy. Ustawodawca przewidział również drogę odwoławczą w przypadku gdy pracownik nie zgadza się z nałożoną przez pracodawcę karą.

Czytaj więcej »
Wzrost pozwów pielęgniarek i położnych w Polsce: walka o wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Wzrost pozwów pielęgniarek i położnych w Polsce: walka o wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Prawie 15 tysięcy pozwów pielęgniarek i położnych trafiło do polskich sądów. Dotyczą one niewłaściwego ustalania przez pracodawców wynagrodzeń za pracę. Fala pozwów z jaką mamy obecnie do czynienia odzwierciedla zarówno trudną sytuację pracowniczą tych grup zawodowych, jak również ogromną determinację pracowników w walce o należne im uprawnienia.

Czytaj więcej »
Czas na sprzeciw pielęgniarek i położnych na mobbing

Czas na sprzeciw pielęgniarek i położnych na mobbing

Mobbing to działanie lub postępowanie, które jest wymierzone w pracownika i polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Chociaż zjawisko to ujęte jest w przepisach prawa pracy, niewiele pracowników decyduje się na podjęcie działań przeciwko niemu.

Czytaj więcej »
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawo pacjenta do godnego leczenia i opieki obejmuje wiele aspektów, w tym także kwestie związane z przechowywaniem rzeczy wartościowych podczas pobytu w szpitalu. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz odpowiednich rozporządzeń, istnieją określone zasady dotyczące depozytu szpitalnego.

Czytaj więcej »
Zniesienie opłaty od pozwu w sprawach pracowniczych

Zniesienie opłaty od pozwu w sprawach pracowniczych

Od 28 września 2023 roku pracownicy nie muszą już uiszczać opłat od pozwów składanych do sądów pracy, niezależnie od tego o jaką kwotę pozwą swojego pracodawcę. Pracownik nie podlega już niemal żadnym obowiązkom finansowym w zakresie opłat sądowych. Wiąże się to z nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która tego dnia weszła w życie.

Czytaj więcej »
Pielęgniarki w domach pomocy społecznej

Pielęgniarki w domach pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej (DPS) w Polsce stanowią nieodzowny element wsparcia dla osób niesamodzielnych i starszych obywateli. Jednakże sektor opieki społecznej stoi obecnie w obliczu coraz większych problemów kadrowych, które zwiastują potencjalną katastrofę w zakresie dostępu do odpowiedniej opieki medycznej.

Czytaj więcej »
Jednoosobowy dyżur pielęgniarski jako zdarzenie niepożądane

Jednoosobowy dyżur pielęgniarski jako zdarzenie niepożądane

Po raz kolejny w środowisku pielęgniarsko-położniczym wybrzmiewają hasła
sprzeciwiające się jednoosobowym dyżurom medycznym. Od lat strona pracownicza
zabiega o likwidację jednoosobowych dyżurów wskazując na zagrożenie jakie niosą one
dla pacjenta, oraz na godzenie za ich pośrednictwem w podstawowe zasady prawa
pracy.

Czytaj więcej »
Przedsądowe wezwanie do zapłaty pielęgniarki

Próba mediacji oraz przedsądowe wezwanie do zapłaty jako pierwszy etap dochodzenia roszczeń od pracodawcy

Coraz więcej pielęgniarek i położnych rozważa decyzję o wystąpieniu przeciwko swoim pracodawcom na drogę sądową. Przed podjęciem jakichkolwiek działań powstrzymuje je jednak wiele obaw związanych z szansą na wygraną, finansami czy rozterkami od czego należy zacząć. W dzisiejszym artykule opisujemy pierwsze kroki pracownika jakie powinien podjąć przed oficjalnym złożeniem pozwu do sądu pracy.

Czytaj więcej »

Solidarność pielęgniarek się opłaca

W sądach na terenie całej Polski toczą się procesy, w których pielęgniarki i położne domagają się respektowania posiadanych kwalifikacji zawodowych i zwiększenia związanego z tym wynagrodzenia zasadniczego. Odwaga i solidarność poszkodowanych pielęgniarek spowodowały, że zapadają kolejne wyroki przyznające rację stronie pracowniczej. Interes pielęgniarek, posiadających tytuł magistra i odpowiednią specjalizację, zaczyna triumfować, a za ich przykładem idą koleżanki po fachu znajdujące się w odmiennej sytuacji, będącej efektem nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Czytaj więcej »

Odszkodowanie za skutki uboczne szczepionek przeciwko COVID-19

Osoby, które doznały komplikacji po przyjęciu szczepionki przeciwko wirusowi SARS CoV-2 mogą starać się o odszkodowanie z utworzonego w tym celu Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych działającego przy Rzeczniku Praw Pacjenta. W sytuacjach nieobjętych zakresem tego Funduszu pozostaje droga sądowa z której zaczyna korzystać coraz więcej osób.

Czytaj więcej »
Zwolnienia pielęgniarek

Wypowiedzenia zmieniające

Degradacja zawodowa pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych przybrała nową postać – oficjalną. Dotychczas wielu pracodawców po prostu nie wypłacało pielęgniarkom wyższego uposażenia nie honorując ich posiadanego wykształcenia, obecnie natomiast podmioty lecznicze starają się ten fakt usankcjonować poprzez wypowiedzenia zmieniające.

Czytaj więcej »

Klęska Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

W kwietniu bieżącego roku w Sejmie RP została odrzucona ustawa o jakości i opiece zdrowotnej, której jednym z założeń była likwidacja Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Pomimo, że ustawa ostatecznie przepadła to w trakcie jej legislacji obnażono porażkę tej instytucji, która z założenia miała służyć dobru pacjenta.

Czytaj więcej »
umowa faktoringu

Wygrywamy długoletnią batalię sądową w sprawie dotyczącej faktoringu

05 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej oddalił apelację naszego przeciwnika procesowego (spółki akcyjnej) w sprawie o zapłatę prowadzonej na kanwie umowy faktoringu. Prawomocny wyrok zapadły w tej sprawie jest ukoronowaniem wieloletnich starań naszej Kancelarii zmierzających do oddalenia roszczeń powodowej spółki.

Czytaj więcej »
pielęgniarki zaszeregowanie druga grupa

Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Łomży otwiera pielęgniarkom drogę do sprawiedliwości

Zapadł znamienny dla całego środowiska pielęgniarsko-położniczego wyrok, w którym stwierdzono, że szpital niesłusznie nie zakwalifikował swojego pracownika do drugiej grupy zaszeregowania od której zależy wyższe wynagrodzenie zasadnicze za pracę. Wyrok jest o tyle doniosły, gdyż jest prawomocny i stanowi pewien wyznacznik dla wszystkich tych osób, które czują się pokrzywdzone bezprawną polityką płacową swoich pracodawców.

Czytaj więcej »

Rzecznik Finansowy wygrywa przed Sądem Najwyższym w imieniu naszego Klienta

Sąd Najwyższy uchylił w całości kontrowersyjny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w którym stwierdzono, że zawinione i bezprawne wpisanie przez bank danych klienta do bankowego rejestru dłużników nie powoduje naruszenia jego dóbr osobistych. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest dla nas osobistym powodem do radości, gdyż to na skutek naszego oficjalnego wniosku do Rzecznika Finansowego została wywiedziona skarga nadzwyczajna, która okazała się ostatecznie w pełni zasadna.

Czytaj więcej »

Pielęgniarki wygrywają pierwsze procesy w sprawach podwyżkowych

Przed Sądem Rejonowym w Łomży zapadły pierwsze wyroki w sprawie pielęgniarek, które pozwały pracodawcę o zapłatę, domagając się wyrównania części wynagrodzenia za pracę zaniżonego przez szpital na skutek nieuznawania kwalifikacji zawodowych. Pomimo, że wydane wyroki nie są prawomocne i służy od nich pozwanemu prawo złożenia apelacji, to stanowią sygnał dla pracodawców, że ich obecne postępowanie względem części pracowników ochrony zdrowia może nie być zgodne z prawem i wiązać się z daleko idącymi konsekwencjami.

Czytaj więcej »

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Nasilenie ruchu kołowego jest obecnie jednym z głównych wyzwań cywilizacyjnych. Postępujący wzrost środków lokomocji na polskich drogach stał się przyczyną wprost proporcjonalnego wzrostu wypadków komunikacyjnych. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów na terenie Polski pozwala w takich sytuacjach, poszkodowanemu lub jego spadkobiercom, uzyskać zwrot wydatków z polisy OC sprawcy zdarzenia, oraz domagać się dalszego odszkodowania, a także zadośćuczynienia.

Czytaj więcej »
Podwyżki w ochronie zdrowia od 01 lipca 2022 r.

Podwyżki w ochronie zdrowia od 01 lipca 2022 r. – historyczny krok czy kolejny szok ?

Kolejna nowelizacja tzw. ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia wdrażana jest właśnie w życie w poszczególnych szpitalach na terenie Polski. Już wiemy, że obiecane przez rząd podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia nie będą realizowane przez dyrektorów szpitali wobec wszystkich pracowników. Tym razem ucierpieć mają osoby legitymujące się najwyższym wykształceniem zawodowym.

Czytaj więcej »
Zaniżone dotacje oświatowe dla placówek niepublicznych

Zaniżone dotacje oświatowe dla placówek niepublicznych

Zaniżanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji oświatowych przeznaczonych na rzec placówek niepublicznych to problem wręcz powszechny w Polsce. Głośno stało się o nim kilka lat temu gdy polskie orzecznictwo zaczęło niejednolicie podchodzić do tych roszczeń w zakresie dopuszczalności drogi sądowej. Obecnie nie wiele w tych kwestiach się zmieniło, zarówno jeżeli chodzi o rozbieżności orzecznicze, jak również praktykę samorządów, które często nadal źle obliczają wysokość dotacji oświatowej. Jednak bardziej zaskakująco jawi się fakt, iż niewielki procent podmiotów dotowanych wystąpił do tej pory przeciwko samorządom ze swoimi słusznymi roszczeniami.

Czytaj więcej »
Odszkodowanie za opóźniony lot samolotowy

Odszkodowanie za opóźniony lot samolotowy

W związku z rozpoczętym sezonem urlopowym dzisiejszy artykuł poświęcimy sytuacjom, z którymi wiele osób uprawiających czynną turystykę, miało zapewnie niejednokrotnie styczność. Opóźnione loty samolotowe – bo o nich będzie mowa – to ryzyko wpisane w nasz urlopowy kalendarz, więc warto wiedzieć jakie roszczenia nam przysługują, jeżeli do takich niedogodności dojdzie.

Czytaj więcej »
stan pielęgniarstwa w Polsce

Stan pielęgniarstwa w Polsce

Sytuacja publicznej ochrony zdrowia w Polsce jest każdemu znana, czy to jej pracownikom czy pacjentom korzystającym z niej na co dzień. Inaczej rzecz się ma ze stanem pielęgniarstwa o którego dramatycznej kondycji zdają sobie sprawę, wydawać by się mogło, chyba tylko osoby pracujące w tym zawodzie. Wieloletnie zaniedbania doprowadziły do sytuacji, że stoimy na krawędzi kryzysu, którego skutki mogą być bardzo dotkliwe.

Czytaj więcej »
Dział spadku

Dział spadku

Jednym z ostatnich etapów postępowania spadkowego jest dział spadku podczas którego dochodzi do ustalenia konkretnych praw majątkowych przynależnych każdemu ze spadkobierców. To na tym etapie rozstrzyga się kto i co otrzyma na wyłączną własność.

Czytaj więcej »

Prawo kosmiczne

Po wielu latach starań o wprowadzenie do polskiego porządku prawa dotyczącego zagadnień związanych z przestrzenią kosmiczną, wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostanie uchwalona ustawa o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Zespół naszej Kancelarii z uwagą przygląda się temu co dzieje się w polskim prawodawstwie dotyczącym prawa kosmicznego, łącząc przy tym swoją pracę zawodową ze swoimi hobbystycznymi zainteresowaniami. Wobec powyższego w dzisiejszym artykule poruszymy sprawy… kosmiczne 🙂

Czytaj więcej »

Dodatki covidowe dla nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do strony rządowej w oficjalnym piśmie z wnioskiem o przyznanie pracownikom oświaty dodatku covidowego. To kolejna grupa zawodowa – po osobach związanych z ochroną zdrowia – która może w najbliższym czasie otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za zwiększone ryzyko w związku z wykonywaną pracą w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Czy nauczyciele mają przygotowaną strategię na walkę którą podjęli i czy starczy im determinacji w dążeniu do celu?

Czytaj więcej »

Nabycie prawa własności do nieruchomości – w postępowaniu spadkowym czy w sprawie o zasiedzenie ?

Postępowanie spadkowe to najpowszechniejsza droga prowadząca do nabycia tytułu prawnego do nieruchomości przejętych po bliskich zmarłych. Drugą drogą jest sądowe postępowanie o stwierdzenie prawa własności w drodze zasiedzenia. O ile postępowanie spadkowe po zmarłym jest zawsze możliwe, to zasiedzenie należących do niego za życia nieruchomości obwarowane jest prawnymi ograniczeniami. Wybór pomiędzy tymi dwiema ścieżkami jest natomiast bardzo doniosły, gdyż chociażby w razie stwierdzenia zasiedzenia nie musimy dzielić się spadkiem z pozostałymi spadkobiercami do niego uprawnionymi, jak ma to miejsce w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Czytaj więcej »

Dodatki covidowe nadal nie dla wszystkich walczących z pandemią SARS-CoV-2

Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 04 września 2020 r. w sprawie dodatku covidowego obowiązuje od niemal półtora roku. Przez ten czas zdążyło stać się jednak przedmiotem krzywdy dla wielu osób z myślą o których zostało faktycznie wprowadzone. Do chwili obecnej albowiem szereg pracowników ochrony zdrowia nie otrzymało przysługującego im dodatku covidowego lub otrzymało go w zaniżonej wysokości. Powodem jest zarówno nieudolna redakcja tego polecenia przez resort zdrowia, jak również celowe zawężanie jego wykładni przez kierowników podmiotów leczniczych. Pracownicy ochrony zdrowia nie składają jednak broni i nadal walczą o swoje pieniądze. Nasza Kancelaria natomiast czynnie w tej walce od samego początku uczestniczy.

Czytaj więcej »

Zwrot nienależnie pobranej dotacji oświatowej – czy zawsze konieczny ?

Koniec roku kalendarzowego to czas, który może wiązać się z przedawnieniem obowiązku zwrotu nienależnie pobranej dotacji oświatowej. Wynika to z faktu, że 5-letni termin przedawnienia w tego rodzaju sprawach liczy się zawsze od końca roku kalendarzowego w którym dotacja została udzielona i w którym powinna zostać wykorzystana. Jednak zarzut przedawnienia to nie jedyny kontrargument przeciwko roszczeniu danej jednostki samorządu terytorialnego o zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Czytaj więcej »

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Wieloletnie procesy sądowe stanowią zakorzenioną regułę polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wydawać by się mogło, że przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w nieporadności kolejnych decydentów i ustawodawstwa. To prawda, ale jednak tylko częściowa. Współodpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą albowiem także strony zaangażowane w spór sądowy, oraz często ich profesjonalni pełnomocnicy, z których wielu sztukę prawniczą postrzega jako walkę na sali rozpraw do przysłowiowego ostatniego naboju.

Czytaj więcej »
skarga kasacyjna - Sąd Najwyższy

Skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna to stosunkowo nowe narzędzie prawne wdrożone do polskiego prawodawstwa. Jako szczególny środek zaskarżenia skarga nadzwyczajna otwiera dla osób dotkniętych rażąco niesprawiedliwym i prawomocnym wyrokiem szansę jego wzruszenia i zmiany.

Czytaj więcej »

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szpitalu

Związki Zawodowe z racji posiadanej osobowości prawnej zostały wyposażone przez ustawodawcę w różnego rodzaju uprawnienia, które nie przysługują indywidualnym pracownikom. Jednym z nich jest prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem przeciwko pracodawcy o przekazanie należnych środków na fundusz socjalny.

Czytaj więcej »

Dodatki covidowe dla osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia tzw. dodatki covidowe miały przysługiwać wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w walkę z epidemią SARS CoV-2. Ostatecznie dodatki do wynagrodzenia otrzymali jedynie nieliczni, a najbardziej poszkodowaną grupą zawodową spośród innych zatrudnionych w ochronie zdrowia stały się osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Czytaj więcej »

Skarga na uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

W naszym społeczeństwie pokutuje przeświadczenie, że jednoosobowa walka z developerami i samorządami na gruncie tzw. specustawy mieszkaniowej z góry skazana jest na porażkę. Nasza Kancelaria wygrywa takie bitwy i udowadnia, że nawet jedna osoba może skutecznie przeciwstawić się szeroko zakrojonym planom inwestycyjnym ingerującym w ład przestrzenny miasta i godzącym w prawo własności właścicieli okolicznych nieruchomości.

Czytaj więcej »

Z nami poprzez system ochrony zdrowia

Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy s.c. rozpoczyna cykl publikacji dotyczących kwestii prawnych na gruncie szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Analizujemy bieżące problemy pracowników medycznych, poszukujemy sposobów im przeciwdziałania, dostarczamy praktycznych rad i walczymy o lepsze warunki zatrudnienia i pracy pracowników ochrony zdrowia.

Czytaj więcej »

Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy s.c.

Nasza Kancelaria, Twój sukces ! Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy s.c. łączy tradycyjne podejście do sztuki prawniczej z nowoczesnością jaką niosą współczesne czasy. Budujemy naszą markę w oparciu o ponadprzeciętność i profesjonalizm w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Czytaj więcej »