Wzrost pozwów pielęgniarek i położnych w Polsce: walka o wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Wzrost pozwów pielęgniarek i położnych w Polsce: walka o wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Prawie 15 tysięcy pozwów pielęgniarek i położnych trafiło do polskich sądów. Dotyczą one niewłaściwego ustalania przez pracodawców wynagrodzeń za pracę. Fala pozwów z jaką mamy obecnie do czynienia odzwierciedla zarówno trudną sytuację pracowniczą tych grup zawodowych, jak również ogromną determinację pracowników w walce o należne im uprawnienia.

Pielęgniarki i położne odgrywają kluczową rolę w opiece zdrowotnej. Stanowią fundament bez którego ochrona zdrowia nie mogłaby istnieć. Dostrzegając ten fakt polski ustawodawca zagwarantował pielęgniarkom i położnym minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze za pracę. W wielu podmiotach leczniczych nie jest ono niestety respektowane.

Pielęgniarki i położne masowo opowiedziały się jednak przeciwko bezprawnym praktykom swoich pracodawców. O swoje prawa w sądach walczą zarówno te pielęgniarki, które nie zostały  niezakwalifikowane do wyższej grupy zaszeregowania pracowniczego, jak również te, które są nierówno traktowane w zatrudnieniu. Obecnie nie tylko walka ta jest odważnie podejmowana, ale przede wszystkim wygrywana w kolejnych kończących się bitwach. Sądy albowiem w zdecydowanej większości stają po stronie pielęgniarek i położnych.

Środowisko jednoczy się także wewnętrznie, oraz wzajemnie się wspiera. Organizowane są różnego rodzaju szkolenia mające za swój cel pomoc w dochodzeniu słusznych roszczeń. Pracownicy wymieniają się wzajemnie swoim doświadczeniami, zachęcają niezdecydowanych do przedsięwzięcia konkretnych kroków prawnych, czy też dzielą się posiadanymi materiałami mogącymi pomóc innym w realizacji obranego celu. 

Problem nieprawidłowych wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia nie wynika tylko z braku odpowiedniego finansowania podmiotów leczniczych. To również kwestia organizacji pracy przez pracodawców oraz interpretacji przez nich przepisów powszechnie stanowionego prawa. Dlatego tak ważne jest, aby pielęgniarki i położne miały większy dostęp do profesjonalnego wsparcia prawnego, jakie oferują im organizacje zawodowe czy prawnicy specjalizujący się w tego rodzaju sprawach.

Sytuacja z jaką mamy obecnie do czynienia pokazuje, że pielęgniarki i położne nie zamierzają milczeć w obliczu niesprawiedliwości. Walka o godziwe wynagrodzenia to nie tylko prywatna sprawa tej konkretnej grupy zawodowej, ale także kluczowy element zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Dlatego też wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby laur zwycięstwa przypadł ostatecznie tym osobom na które zawsze możemy liczyć w trudnych dla nas samych momentach.