Rzecznik Finansowy wygrywa przed Sądem Najwyższym w imieniu naszego Klienta

Sąd Najwyższy uchylił w całości kontrowersyjny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w którym stwierdzono, że zawinione i bezprawne wpisanie przez bank danych klienta do bankowego rejestru dłużników nie powoduje naruszenia jego dóbr osobistych. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest dla nas osobistym powodem do radości, gdyż to na skutek naszego oficjalnego wniosku do Rzecznika Finansowego została wywiedziona skarga nadzwyczajna, która okazała się ostatecznie w pełni zasadna.

W artykule jaki ukazał się na naszym blogu w październiku 2021 roku, wspomnieliśmy, że nasza Kancelaria z sukcesem doprowadziła do wniesienia skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w imieniu naszego Klienta. Była to jedna z pierwszych spraw ze skargi nadzwyczajnej jaką Rzecznik Finansowy zdecydował się skierować do Sądu Najwyższego. Obecnie już wiemy, że zarówno nasz wniosek do Rzecznika Finansowego, jak również treść skargi nadzwyczajnej będąca jego konsekwencją, a wywiedziona przez Rzecznika do Sądu Najwyższego, okazały się w pełni zasadne.

Sprawa dotyczyła Klienta naszej Kancelarii, którego dane osobowe, na skute rażącej pomyłki jednego z banków, znalazły się bezpodstawnie w tzw. bankowym rejestrze niesolidnych dłużników i na skutek opieszałości tego banku widniały tam przez szereg lat. Powyższe – zawinione i bezprawne – działanie banku wpłynęło na różne sfery życia naszego Klienta, który ostatecznie zdecydował się poszukiwać sprawiedliwości w sądzie. Nasza Kancelaria wywalczyła w tej sprawie przed Sądem I instancji zadośćuczynienie od banku, lecz na skutek odwołania pozwanego do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ten zmienił wyrok i nasze powództwo w całości oddalił.

Wyrok Sądu II instancji w swojej treści był na tyle kontrowersyjny, że szeroko komentowano go w mediach na terenie całej Polski. Sąd Apelacyjny stwierdził albowiem, że należy wyraźnie rozdzielić sferę ochrony danych osobowych od sfery ochrony dóbr osobistych. Skoro zdaniem tego Sądu, naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych nie wpłynęło na godność powoda, nie uprzedmiotowiło go i nie naruszyło jego osobistej autonomii, to tym samym nie mogło dojść do naruszenia jego dóbr osobistych. To jakże płytkie i wybiórcze uzasadnienie Sądu, pomimo, że rażąco sprzeczne z elementarnymi wartościami państwa prawa, nie mogło zostać podważone przez powoda w dalszym trybie odwoławczym. Jedyną możliwością pozostało zwrócenie się do odpowiedniego organu z właściwie umotywowanym wnioskiem, aby to on w imieniu powoda złożył tzw. skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Nasza Kancelaria uznała, że najwłaściwszym organem w tej sprawie będzie Rzecznik Finansowy i w tym celu przygotowała szeroko umotywowany wniosek, który ostatecznie znalazł pełną aprobatę Rzecznika.

Skarga nadzwyczajna wywiedziona do Sądu Najwyższego przez Rzecznika Finansowego okazała się w pełni uzasadniona. Sąd Najwyższy uznał, że wyrok Sądu Apelacyjnego nie odpowiada podstawowym wartością demokratycznego państwa prawa i uchylił go w całości. Uzasadniając stwierdził, że wpisanie danych osobowych powoda do bankowego rejestru dłużników rozpowszechniło na jego temat nieprawdziwą informację jako o osobie niewiarygodnej i nierzetelnej. To w konsekwencji spowodowało naruszenie godności powoda, jego czci i dobrego imienia, a także wiarygodności. Sąd Najwyższy dodał, że wymienione dobra osobiste powoda zostały naruszone przez bank w sposób oczywiście bezprawny, a więc służyła mu ochrona przewidziana w Kodeksie cywilnym.

Treść wyroku Sądu Najwyższego oznacza, że sprawa naszego Klienta wróci do Sądu II instancji, a to ponownie otworzy nam drogę procesową, tym razem jednak do sprawiedliwego wyroku.

Opisana w tym artykule sytuacja jest istotna jeszcze z jednego ważnego powodu. Mianowicie, obrazuje ona, że nawet w tych sprawach gdzie droga sądowa do dochodzenia sprawiedliwości została pozornie wyczerpana, istnieją jednak możliwości jej skutecznego „reanimowania” i przywrócenia zgodności z prawem.

Więcej informacji o przedmiotowej sprawie znajduje się m.in. na oficjalnej stronie Rzecznika Finansowego: [1][2]

Kończąc dzisiejszy artykuł przesyłamy jednocześnie wszystkim naszym czytelnikom najserdeczniejsze życzenia na zbliżający się Nowy Rok 2023.

DANE KANCELARII

STEFANIEC
Kancelaria Radców Prawnych
Tobiasz Stefaniec, Anna Ścibisz-Stefaniec i Wspólnicy
spółka cywilna

tel: 515 570 388
e-mail: biuro@kancelariastefaniec.pl
www.kancelariastefaniec.pl

NIP: 656 234 15 02
REGON: 386 688 365

Numer rachunku bankowego: 42 2530 0008 2004 1068 0280 0001

SIEDZIBA GŁÓWNA

JĘDRZEJÓW
UL. 11 LISTOPADA 65/5
28-300 JĘDRZEJÓW

ODDZIAŁ

KIELCE
UL. WESOŁA 27/10
25-353 KIELCE

Cała zawartość opublikowana na niniejszej stronie internetowej podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Każde wykorzystanie treści bądź elementów niniejszej strony internetowej wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez ich autora. Bezprawne kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości niniejszej strony internetowej lub poszczególnych jej elementów jest niedozwolone i podlega odpowiedzialności prawnej.