Sytuacja płacowa pielęgniarek przedmiotem debaty

Sytuacja płacowa pielęgniarek jest obecnie tematem gorącej debaty, która wyszła poza ramy podmiotów leczniczych. W ubiegłą środę (29 listopada) odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przygotowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Projekt przeszedł do dalszego procedowania.

Postulaty związkowego projektu nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym pracowników ochrony zdrowia zostały przez nas szczegółowo opisane w artykule „Związkowy projekt dotyczący podwyżek w ochronie zdrowia w sejmie”. Dotyczą one m.in. ustalenie wyższego współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej, celem wyeliminowania tzw. kominów płacowych.

29 listopada br. wszyscy zainteresowani przedmiotową sprawą mieli możliwość przyglądać się pierwszemu czytaniu projektu proponowanej ustawy, które odbyło się w Sejmie RP. Jest to kolejny krok zbliżający pracowników ochrony zdrowia do ważnych dla nich zmian. Zmiany te mogą mieć pozytywny wpływ na ich sytuację pracowniczą.

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się dalszymi pracami wokół zaproponowanego przez związek projektu. To oznacza, że projekt nie został odrzucony a przeszedł do dalszego etapu legislacyjnego. W wystąpieniach szeregu posłów wybrzmiewały słowa wsparcia dla zaproponowanej inicjatywy. Sytuacja jest tym samym wysoce sprzyjająca.

Projekt ustawy trafi teraz do Komisji Zdrowia i Komisji Finansów. Szczególnie ze strony tej drugiej można spodziewać się ewentualnych uwag krytycznych. Niewątpliwym jest albowiem, że skutki finansowe zaproponowanego projektu będą znaczne.

Stwierdzić należy jednak, że projekt ustawy procedowany jest w wysoce korzystnych warunkach politycznych, co służy sprawie pracowników ochrony zdrowia objętych tymi zmianami. Także duże zainteresowanie społeczne, jakie wzbudziła debata polityczna nad proponowanym projektem, powinno przekładać się z korzyścią dla jej autorów. Kolejne postępy dotyczące zmiany ustawy o płacach w ochronie zdrowia będą przez nas wnikliwie śledzone i przestawiane na naszym blogu, stąd zachęcamy do jego obserwowania.