Wygrywamy doniosły proces bankowy

Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy z sukcesem zakończyła dla swojego Klienta doniosły proces cywilny dotyczący ochrony danych osobowych przeciwko jednemu z banków w Polsce. Sprawa oparła się o Rzecznika Finansowego i Sąd Najwyższy.

22 lutego 2024 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok przywracający naszemu Klientowi poczucie sprawiedliwości jako poszkodowanemu w wyniku bezprawnego i zawinionego działania instytucji bankowej. Wyrok ten jest zarazem wskazaniem dla wszystkich klientów banków w Polsce, że ochrona danych osobowych pozostaje w świetle prawa w nierozerwalnym związku z dobrami osobistymi człowieka. Radzi jesteśmy, że to naszej Kancelarii przypadła reprezentacja powoda w przedmiotowej sprawie i udział w wyznaczeniu prawidłowego kierunku dochodzenia roszczeń dla innych poszkodowanych działaniami banków w Polsce.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła wpisu przez pozwany bank danych osobowych powoda do rejestru bankowego niesolidnych dłużników uchylających się od spłaty zobowiązań. Wpis ten został dokonany na skutek pomyłki – bank zamiast danych faktycznego dłużnika umieścił tam dane naszego Klienta. Pozostawały one w tym rejestrze przez ponad 4 lata pomimo wytężonych prób powoda zmierzających do ich usunięcia. Jednocześnie stan ten zdezorganizował życie powoda, wykluczył mu możliwość zaciągnięcia kredytu w innych bankach i przysporzył cierpień psychicznych. 

Dzięki wsparciu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pozwany bank wykreślił ostatecznie bezprawny wpis z rejestru dłużników jednak nie zamierzał zrekompensować powodowi krzywdy twierdząc, że nie naruszył żadnych jego dóbr osobistych. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu, który opowiedział się za racją powoda i zasądził od banku odpowiednie zadośćuczynienie. Wyrok ten został jednak uchylony w całości a powództwo oddalone na skutek apelacji pozwanego banku. Sąd Apelacyjny w Warszawie sprowadził albowiem żądanie o zadośćuczynienie do zbyt wygórowanych oczekiwań powoda względem własnego komfortu życiowego. W związku z czym stwierdził, że nie doszło w przedmiotowej sprawie do naruszenia jakiegokolwiek dobra osobistego powoda. Poza tym Sąd ten wywiódł, iż pomimo, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych to jednak stanowią one odrębną sferę od danych osobowych, stąd ich ochrona jest wykluczona.

Prawnicy naszej Kancelarii wywiedli, że wyrok w takim kształcie jaki zapadł w II instancji jest rażącym i niedopuszczalnym naruszeniem podstawowych zasad określonych w Konstytucji RP a dotyczących praw człowieka i obywatela. W związku z powyższym została podjęta decyzja o zakwestionowaniu prawomocnego wyroku w nadzwyczajnym toku odwoławczym. W tym celu został przygotowany wniosek do Rzecznika Finansowego o wniesienie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. Rzecznik Finansowy podzielił naszą argumentację, skierował sprawę do Sądu Najwyższego, a ten orzekł o oczywistej wadliwości zaskarżonego wyroku, o czym pisaliśmy w tym artykule -> Rzecznik Finansowy wygrywa przed Sądem Najwyższym w imieniu naszego Klienta. Sama sprawa wzbudziła natomiast ogólnopolskie zainteresowanie a informowały o niej chociażby Rzeczpospolita, Rzecznik Finansowy, Prawo.pl, Gazeta.pl, Gazeta Prawna, Forsal czy Czasopismo Lege Artis.

Na skutek decyzji Sądu Najwyższego sprawa ponownie trafiła przed Sąd Apelacyjny w Warszawie, który prawomocnym wyrokiem wydanym w ubiegły czwartek (22 lutego) oddalił apelację pozwanego banku w całości, a tym samym utrzymał w mocy pozytywny dla naszego Klienta wyrok Sądu I instancji. W imieniu naszego Klienta prezentowaliśmy w mowie końcowej stanowisko zgodnie z którym poprzednia odmowa uwzględnienia roszczeń naszego Klienta stanowiła naruszenie praw człowieka i obywatela w postaci praw do godności osobistej i dobrego imienia oraz prawa do prywatności. Wskazywaliśmy, iż nieprawdziwe informacje o zadłużeniu naszego Klienta wpłynęły na jego postrzeganie zewnętrzne jak również na jego wewnętrzną część, gdyż kształtowały bezpodstawnie jego obraz jako nierzetelnego dłużnika niespłacającego należności i narażały go na traktowanie jako osoby o wątpliwej wiarygodności. Powód utracił w wyniku powyższego szacunek oraz zaufanie i pomimo, że katalog podmiotów mających dostęp do systemu bankowy rejestr jest ograniczony to do samego stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych nie ma ten fakt żadnego znaczenia a jedynie może się wiązać z wysokością zadośćuczynienia. W mowie końcowej wskazywaliśmy także, że nie można w państwie prawa rozdzielić ochrony danych osobowych od sfery dóbr osobistych, gdyż prawo do ochrony tych pierwszych wywodzone jest z takich dóbr jak godność człowieka oraz prawo do prywatności.

Finalnie jako zespół prawny odnieśliśmy sukces kończąc pozytywnie przedmiotową sprawę. 

Zasądzone ostatecznie na rzecz naszego Klienta zadośćuczynienie z tytułu bezprawnego wpisu jego danych osobowych do rejestru dłużników jest jednym z najwyższych jakie zapadło w tego rodzaju sprawach przez polskim sądem. Niezależnie od powyższego najważniejszym wymiarem zapadłego orzeczenia jest poszanowanie dla podstawowych praw i wolności człowieka jakie powinny charakteryzować każde demokratyczne państwo prawa.

Nasz zespół prawny pozostaje w gotowości do pomocy prawnej każdemu kto takiej pomocy oczekuje. Zapraszamy do kontaktu !