Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy grozi odpowiedzialnością porządkową. Rodzaj tej odpowiedzialności oraz przesłanki do jej nałożenia określa Kodeks pracy. Ustawodawca przewidział również drogę odwoławczą w przypadku gdy pracownik nie zgadza się z nałożoną przez pracodawcę karą.