Nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek i położnych jako dyskryminacja

Przez wiele lat polskie sądy różnorako podchodziły do kwestii nierównego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Jedne wyraźnie odróżniały nierówne traktowanie od dyskryminacji, inne stawiały pomiędzy tymi pojęciami znak równości. 24 sierpnia 2023 r. zapadła jednak znamienna uchwała Sądu Najwyższego w której opowiedziano się za drugim z podanych wariantów. To z kolei ma istotny wpływ na procesy sądowe inicjowane przez pielęgniarki i położne należące do 5 i 6 grupy zaszeregowania.

Wewnątrzzakładowe akty prawne jako źródło prawa pracy

Prawa i obowiązki pracowników, które wynikają z przepisów powszechnie stanowionego prawa, znajdują swoje oparcie w ustawach, rozporządzeniach czy Konstytucji RP. W zakładach pracy obowiązują także wewnętrzne źródła prawa pracy, które również mają moc wiążącą. Tworzone są one przez pracodawcę z reguły w uzgodnieniu ze stroną pracowniczą.

Powierzenie pracownikowi inne pracy

Pracodawca powierzając pracownikowi w trakcie zatrudnienia inną pracę niż wynikającą z treści łączącej strony umowy o pracę jest zobowiązany wypowiedzieć mu dotychczasowe warunki pracy i płacy. Kodeks pracy wprowadza jednak wyjątek od tej zasady, który polega na czasowym przekierowaniu pracownika do innej pracy w sposób odformalizowany. Odbywa się to na podstawie polecenia służbowego, przy spełnieniu określonych przesłanek.

Zmiana warunków pracy lub płacy

W czasie obowiązywania łączącej pracownika z pracodawcą umowy o pracę dochodzi niejednokrotnie do różnego rodzaju zmian w warunkach zatrudnienia. Zmiany te mają jednak moc obowiązującą tylko wówczas jeżeli zostaną prawnie, a tym samym skutecznie, wprowadzone. W jaki sposób może do tego dojść będzie tematem artykułu jaki ukazał się dziś na naszym blogu.

Sytuacja płacowa pielęgniarek przedmiotem debaty

Sytuacja płacowa pielęgniarek jest obecnie tematem gorącej debaty, która wyszła poza ramy podmiotów leczniczych. W ubiegłą środę (29 listopada) odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przygotowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Projekt przeszedł do dalszego procedowania.

Pielęgniarki systemu vs. ratownicy medyczni: podobna praca ale różne wynagrodzenie zasadnicze

Sąd Okręgowy w Lublinie wydał kontrowersyjny wyrok, stwierdzając, że różnice w wynagrodzeniach pomiędzy pielęgniarkami systemu a ratownikami medycznymi w zespołach wyjazdowych karetek nie stanowią przypadku nierównego traktowania w zatrudnieniu. Przeanalizujmy wspólnie ten wyrok…

Obowiązek doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych a obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Adresaci wymienionych obowiązków są różni: konieczność doskonalenia zawodowego obciąża pracownika, a obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych dotyczy pracodawcy. Oba tytułowe obowiązki służą natomiast wspólnemu celowi – dobru zakładu pracy i jego pacjentom.